తెగింది!!

ఎంటా తెగింది!! అని చూస్తున్నారా ,మరి ఏమి లేదండి,
నా స్నేహితుడు ఒకడున్నాడు మీమిద్దరం నిన్న రాత్రి షేవింగ్ చేఇంచు కొవడానికి షాప్ కి వెల్లామా అప్పటికే చాలా పొద్దుపొఇఉన్నది,మావాడేమొ ఫొను మాట్లాడుతూన్నాడు షొప్ వాడు త్వరగా నాకు చేస్థుంటే మావాడు వచ్చి నేను వెల్తున్నాను అని చేప్పి వేళ్లిపొయాడు, నీను చిన్నగా రూం కి వెళ్లే సరికి మావాడికి
గడ్డం తేగింది….ఎలాగొ తెలుసా..మావాడు ఇంటిదగ్గర నుంచివచచ్చేటప్పుడే షేవింగ్ కిట్ తెచ్చుకున్నాడట,అది అప్పుడు వాడికి గుర్తుకువచ్చి  ఫొన్ మాట్లాడుతూ వెళ్లి పొయాడు..చివరి ఎలాచేయాలొ లొ అర్థం కాక నెమ్మదిగా

 చేస్తుంటె కావటం లేదని చర్మం లాగి గట్టిగా గీకాడట ఇంకేముంది జరగరాని గొరం జరిగిపొఇంది, ఇది అండి జరిగిన సంగతి!!

మీరు దీనిని చదివి కాసేపునవ్వుకుంటారని  రాసానేకాని నేను మావాడినికించపరచాలని కాదు!!

3 thoughts on “తెగింది!!

  1. ఏముంటుంది, మీరు వెళ్ళేసరికి మీ స్నేహితుడు తాను స్వంతంగా గడ్డం చేసుకుందుకు ప్రయత్నం చేసి వుంటాదు. ఆప్రయత్నంలో తన గడ్డం తెగి వుంతుంది.

    మరి నేను ఊహించింది సరైనదేనని అనుకుంటాను. మీ తరువాతి భాగం కొసం చూస్తాను.

  2. మీరు ఇద్దరు షాప్ కి వెళ్ళారు కదా అక్కడ నీ ఫ్రెండ్ రేజర్ కొట్టెసి వుంటాడు.నువ్వు వచ్చే సరికి షేవింగ్ చేసుకుని నిన్ను సప్రైజ్ చేద్దామని అనుకుని వుంటాడు.ఆ కంగారు లో గడ్డం తెగింది. ఒక వెళ మీ రూం లొనె షేవింగ్ కిట్ వుంటే మీరు షాప్ కి వెళ్ళరు కదా అని నేను అనుకుంటున్నా.
    ఎక్కువగ కాని తప్పుగ కాని ఆలోచించి వుంటే మన్నించాలి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s