ఒకడు ‘ తాన ‘ అంటే, ఇంకొకడు ‘తందానా’ అన్నాడట.

కమునిస్టులు భూఉద్యమం తెలుగు దేశానికి పట్టినట్టుంది  వీళ్ళుపోఇ వట్టి.వసంతకుమార్ చేపల చెరువులొ  జండాలు పాతారు!! ఆ బూములు పేదలకుపంచాలట  !! వాళ్ళు మటుకు ఏమిచేసుకుంటారు ఆబూములని!వాటిని బాగుచేసుకునే స్తొమత ఉందా!! ఏదొ ఒక ఉద్యమం చేస్తె జనాలు పడిపొతారు అని అనుకుంటునారు కాబొలు..~!

5 thoughts on “ఒకడు ‘ తాన ‘ అంటే, ఇంకొకడు ‘తందానా’ అన్నాడట.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s