అదొ తుత్తి..!

రాత్రి రెండవ ఆట సినిమాకి వెళ్ళాము అప్పుడు…ఒకతను అప్పుడే టిక్కేట్లు తీసుకొని బయటికి వచ్చి సెల్లు ఫొను లొ మాట్లాడు తున్నాడు అప్పుడు నీను వెళ్ళి బ్రదర్ టిక్కేట్లు   దొరుకుతాయా..అని అడిగాను అతను తల ఊపుతూ దొరుకుతాఇ అనే అర్దం వచ్చేటట్టు  సమాదానం చేప్పాడు,  మావాడు ఇంకా టిక్కెట్ల్లు తీసుకుని ఇంకారాలేదు అప్పటికి,నేను ఇతనిని  మళ్ళీడిగాను బ్రదర్ సినిమా రైట్ టైముకేగా అని మళ్ళి అదే సమాదానం..మళ్ళి అడిగాను సినిమా బాగుందా అని ..ఇప్పుడు అదే సమాదానం  ఇప్పుడు  మనవాడి మొకములొ కనిపించింది కొంచం విసుగు,ఇంతలొ మావాడు గుంపులొనుంచి ఏదొ విజయం సాదించిన వాడిలా వచ్చాడు అప్పుడు టిక్కేట్ చుసుకొని మళ్ళిమన బ్రదర్ ని అడిగా మీ క్రమసంఖ్య ఎంతా అని.. అప్పుడు మన బ్రదర్ ఫొనులొ ఎవరితొనొ తరువాత మాట్లాడుతా అని చెప్పి నావైపుకు తిరిగి..
బ్రతిమిలాడు తున్నవిదముగా..వాడి బాద వెళ్ళగక్కాడు ,అతను ఎవరికొ(గర్ల్ ఫ్రెండు) కలుస్తానని చేప్పి మన వాడు సినిమాకి వచ్చాడట..మన వాడు అది ఫొను లొ  కవర్చేస్తుంటే నేను గేలుకుతున్నానట….!అది మన బ్రదర్  బాద. 

నిజం చెప్పొద్దు ఆ బ్రదర్ ఎవరొ గర్ల్ ఫ్రెండు తొ మాట్లాడుతున్నాడనే  కావాలనే అలా చేశా..! 

2 thoughts on “అదొ తుత్తి..!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s