రాజకీయం

రా —- రావణుడు

జ —-జరాసంధుడు /లగ /లంధరుడు

కీ —- కీచకుడు

య —- యముడు

“జ”  ఏవరుసరి పొతారొ…ప్రయత్నించాలి..!

ప్రకటనలు