నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

తెలుగు అభిమానులకు,బ్లాగర్ల కు,అంగ్లసంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

ప్రకటనలు

తెలుగు పాత పుస్తకాల లైబ్రరి ఇక్కడ …

http://www.ulib.org/cgi-bin/udlcgi/ULIBAdvSearch.cgi?listStart=0&language1=Telugu&perPage=20

ఇది యూనివర్సల్ లైబ్రరి ( మిలియన్ పుస్తకాలు ) వారు నిర్వహిస్తున్నారు http://ulib.org