మళ్ళి పాతరొజులు గుర్తొచ్చాయి

<object width=”425″ height=”355″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/tI-sMdw101g&hl=en”></param><param name=”wmode” value=”transparent”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/tI-sMdw101g&hl=en” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” width=”425″ height=”355″></embed></object>