హైదరాబాద్ లొ ఉండే ఖమ్మం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒటర్లకు……

ఓటు మనహక్కు ,  ఓటు హక్కు ఉపయౌగించుకొవటం మనందరిభాధ్యత! ఇది ఏ ఒక్క కారణం చేతనొ ఆగిపొకూడదు…

అందుకే నావంతుగా చిన్నప్రయత్నం..

అయితే

మీకు ఓటు హక్కు ఉందా….?
మీది ఖమ్మం జిల్లా నా..?

మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ కి ఓటు వేయాలని అనుకుంటున్నారా..?

మీరు ఓటు వేయటానికి ప్రయాణపు ఖర్చు భారంగా ఉందా..!

అందుకే…

ఒక 30-45 మంది ఓటు హక్కు ఉండీ  ఆర్దిక కారణాల వల్ల ఉపయొగించుకొలేనివారిని నాతొ పాటుగా ఈనెల 16 న తీసుకు వెళదాం అని అనుకుంటున్నాను…

మరిన్ని వివరములకొరకు నాకు మైయిల్( katta.vijayk@gmail.com) చేయండి లేదా ఫొన్(9346462165)  చేయండి.

ప్రకటనలు