షాపు నెంబరు 156 లొ …… ఏముంది

హైదరాబాదు పుస్తక ప్రదర్శనలో షాపు నెంబరు 156 లొ ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ జరిగింది ! ఏమిటొ తెలుసుకొవాలంటే విచ్హేయండి.

ప్రకటనలు