నా మొబైల్ ఫొన్ పొయింది…సహాయం చేయగలరా

నా మొబైల్ ఫొన్ పొయింది … ఎంతొ ఇష్టపడి కొనుక్కున్న ఫొన్ అది శ్యామ్ సంగ్ గెలాక్సి నొట్ ! కొని నాలుగు నెలలే అవుతుంది ,
నేను ఎప్పుడు 2వేలు కూడా పెట్టలేదు అలాంటిది ఎంతొ ఇష్టపడి కొనుక్కున్నాను , కాని ఎలా కొట్టేశారొ కాని జేబులొనుంచి తీసేశారు ,
పొలీసు రిపొర్టు ఇఛాను కాని నాకు వాళ్ళు పట్టించుకుంటారని నమ్మకం లేదు ! వాళ్ళు మాట్లాడిన పద్దతి అది చూశాక , కాని ఎదొ తెలీని
భాధ , గుండె పిండేస్తుంది … దాని ఖరీదు నా ఒక నెల జీతం , కానీ మళ్ళీ కొనగలనా !
వేరే ఫొన్ తీసుకున్నా కాని మనసు మనసులొ లేదు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఎదొ ప్రయత్నిస్తున్నాకాని ఎంతవరకు ఫలిస్తుందొ చెప్పలెం !

మీలొ ఎవరైనా మిత్రులు నా ద్వారా నా ఫొన్ ని వెతికి పెట్టగలరా … నాకు ఒక రింగ్ ఇవ్వండి నా ఫొన్ వివరాలిస్తాను ! 9652126789

ప్రకటనలు