నా తెలంగాణ …

ఈ తెలంగాణ … ఈ ఉద్యమం , కేసీఅర్  మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళి కాంగ్రేస్ వాళ్ళ సంకనాకుతుంటే నాకు  ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం కాస్తా  నాతెలంగాణ కొటి రతనాల వీణగా కన్నా కొటి భూతులవీణ గా అనిపించింది .

ప్రకటనలు