స్త్రీలను గౌరవించండి – 10tv

 

 

 

 

 

 

 

ఓ మహాత్మా , ఓ మహర్షీ !

ఏది చీకటి , ఏది వెలుతురు ?

ఏది జీవిత, మేది మృత్యువు ?

ఏది పుణ్యం , ఏది పాపం ?

ఏది నరకం , ఏది నాకం ?

ఓ మహాత్మా !

ఏది సత్యం , ఏ దసత్యం ?

ఏ దనిత్యం , ఏది నిత్యం ?

ఏది ఏకం, ఏ దనేకం ?

ఏది కారణం , మేది కార్యం ?

ఓ మహాత్మా !

ఏది తెలుపు , ఏది నలుపు ?

ఏది గానం, ఏది మౌనం ?

ఏది నాది , ఏది నీది ?

ఏది నీతి , ఏది నేతి ?

ఓ మహాత్మా !

ఏ దహింస , ఏది హింస ?

ఏది కష్టం , ఏది సౌఖ్యం ?

ఏది నష్టం , ఏది లాభం ?

ఏది మంచి , ఏది చెడుగు ?

ఓ మహాత్మా !

ఏది స్వప్నం , నేటి సత్యం –

నేటి ఖేదం , రేపు రాగం –

ఒకే కాంతి , ఒకే శాంతి –

ఓ మహర్షీ , హే మహాత్మా !

ఖడ్గసృష్టి  – మహాకవి శ్రీశ్రీ

ప్రకటనలు