నా మొదటి బ్లాగు..

ఇది http://vijaykumarkatta.blogs.com/  నా మొదటి బ్లాగు..ఎలా రాయాలొ,ఏమి రాయాలొ తెలియక వదిలివేశా..పాత ఉత్తరాలలొ దొరికింది,అప్పట్లొ స్వంత వెబ్ పేజీలమీద అభిరుచి కొద్ది తయారుచేసిన బ్లాగు ఇది!!

ప్రకటనలు

తెలుగు వికీపీడియాలొ “లైనక్స్”

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%81

తెలుగు వికీపీడియాలొ “లైనక్స్” గురించిన పేజీ కొరకు పైన ఉన్న లింక్ ను నొక్కండి.

అభిమానానికి మరొక అర్దం!!

మొత్తానికి అబిమానం హద్దులు దాటిన మాట వాస్థవమే!!దాడి  చేసింది ఎవరు ? చేఇంచిది ఎవరు ? స్వయంగా పొలీసు స్టేషను  దగ్గరే దాడిజరిగితే పొలీసులు ఎమిపీకినట్టు ??ఇవన్ని ఒకసారిపరికిస్థే !!

మొత్తానికి ఎదొ అన్నాడు  అనుకుందాం?  అందులొ ఏమీ లేదు “రాజకీయానుబవం లేదు ” అనీన్నడు ? నిజమే ఇది ఎమంత విషయం కాదు !కాని అభిమానులకి కొంచం  బాధకలిగించినమాట వాస్థమేఐనా? అందరూంటున్నమాటనే తనూ అని ఉరుకున్నా,అబిమానులు  వీడు కూడా మన నాయకుడిని అనేవాడేనా అని… కొంచం అతిజరిగిందనే మాట వాస్థవమే? ఆవిషయం  అంథటితొ పొథుందని  అంధరూ పొరపడివుంటారు ? కాని కార్లలొ కాపుకాయడమేంటి,చేజింగులు చేసి తరమడమేంటి…పొలీసు స్టేషనులొ ఎవరులేకపొవడమెంటి ??కనీసం ఉకడన్నా కాపలాకి ఉండాలావద్దా!!?అక్కడ కొట్టటం  మనొడు రక్షణకొసం నగరం అంతాతిరగటం తరువాత అంతాతెలిసిందే!! అసలు మీడియావాళ్లు అందరిదగ్గర చిరంజీవి విష్యం అడగటం ఎదైనా సందుదొరికితే  పండగచేసుకొవడం మామూలు ఏంది!
మరి అంతదిరయముగా దాడిజరగటం …రక్షణ కొసం పిల్లలని తీసుకొని తిరగటం ..పొలీసు వాళ్ళు స్పందించినతీరు విచారైకరం !!
ఎదినా అభిమానులు అక్కడ సందుఇవ్వబట్టే ఇక్కడ వాళ్లపేరుచెప్పుకొని  దాడిజరిగింది అని అనిపిస్థుంది?

కాని ఏ దిక్కులేదు కాబట్టే రాజశేకర్ మీద దాడిజరిగింది? అదే ఏదినా పెద్దతలకాయమీద ఇలా అభిమానం పేరుమీద దాడిచెయమనడి?? ఇందులొ మాత్రం బలైంది మాత్రం రాజశేకర్ , అదీ ఎదొ వరసకి అన్న మటలవల్ల  అందరు అంటున్నారుకదా  అనిమనొడు అన్నడు పాపం?! ఏదైనా గాని  ఇక్కడ మనకు ముక్యంగా మీడియా అతి,అభిమానుల ఆవేశం,పొలీసుల వైఫల్యం వల్ల కుళ్ళు రాజకీయాలు లబ్ధిపొందగా..రాజశేఖర్ బలయాడు అన్నది వాస్థవం! చివరికి చిరంజీవి బావమరిది సమేతంగావచ్చి పలకరించటం  బగుంది ?

‘9’

Benazir Bhutto:-

Born in 1953.

1+9+5+3 = 18 = 1+8 = 9

First suicidal attack on her

on 18 Oct.

1+8 = 9

Second Suicidal attack in which she died.

27 Dec.

2+7 = 9

She died in the year

2007

2+0+0+7 = 9

And the Total Period from 1953 to 2007

is

54 years.

5+4 = 9

She got married on
18 Dec.
1+8 = 9

& She went Out of pakistan for 9 years in
1998
1+9+9+8 = 27 = 2+7 = 9

& Came back in 2007
2+0+0+7 = 9

His Brother Shahnawaz bhutto has been murdered in
1980
1+9+8+0 =18 =1+8 =9

&
if you write Benazir Bhutto in urdu langauge (urdu text)
it contains 9 alphabets!

what do u think!
isnt Amazing?