ఎవడి బాగుకొసం ఇదంతా?

ఒక టీ కొట్టు లెదు , ఒక టిఫ్ఫిన్ సెంటర్ లెదు , ఒక కర్రీ పాయింట్ లెదు … ఉదయం నుంచి తిండికి మాడి చస్తున్నాం!
ఎవడు ఎవడికొసం చెస్తున్నారు  ఇదంతా ! kcr ని తలచుకుంటుంటే అమీర్ పేట్ సెంటర్ లొ చెప్పు తెసుకొని వంగబెట్టి తన్నాలని అని పిస్తుంది!

మనదేశమంతా benz కార్ల లొ  తిరుగుతున్నట్టు …ఇక్కడ తెలంగాణ ఎదొ వెనకపడి పొయినట్టు , తెలంగాణ వస్తే ఎం పీకుతాడు ..అప్పుడు ఇంకొ పెగ్గు ఎక్కువకొట్టి ముడుచుకుపడుకుంటాదే తప్ప ఇనకెం చెయలేడు .

అంతా గా భాద కలిగితె వళ్ళు తినటం మానేయాలి కాని ..ఇదెంటి జనాలమీద పడటం , జనాలకి తిండి తిప్ప్లౌ లెకుండా చెస్తె తెలంగాణ వచ్చెస్తదా ? ఎదవ రాజకీయం కాకపొతె .

ఇన్నాల్లు MP గా వెలగబెడుతున్నాడు గా ఎం పొడిచాడు ! వాడి కూతురిని , కొడుకుని రాయకీయాలలొకి తెవడం తప్పితే .

ఈనా కొడుకు మాములుగా కుడా చావడు !

ఇంతచెస్తుంటే ముక్య మంత్రి ఎవడి పంచపీకుతున్నాడొ .. చేతగాని నాకొడుకులందరు వుంటారు ఎంపీకటానికి !
చేతగాకపొతే ముడుచుకొని ముసుగేసుకొవాలి గాని ఎందుకు …!

అసలు నకు అర్దం కాదు మనమేమన్నా వలసవెల్లి పాకిస్తాన్ లొ ఉంటున్నామా అని!

అసలు బంధ్లు లేకుండా చట్టం చెస్తే బగుండు …

ప్రకటనలు